Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

2%

 

V Y H L Á S E N I E
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie
obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
                                                             
                          Rok : 2011                        
                    Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň                  
                                         
I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI                                      
Priezvisko                                      
01  
Meno                               Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum nar.)                      
02                   03             /        
                                                             
Adresa trvalého pobytu                                        
Ulica a číslo                                                  
04  
PSČ                               Názov obce                      
05                           06  
Štát                                                  
07 Slovenská republika                            
Číslo telefónu                                                            
08                              
                                                             
Suma do výšky 2 % zaplatenej dane                                                            
09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2% zaplatenej dane  
10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 Eur)  
Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.
                                                             
Dátum zaplatenia dane
11                                              
Z riadku 06 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania
preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.
                                                             
                                                             
II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI                                  
                                                             
Obchodné meno alebo názov                                  
12 Športový stolnotenisový klub POLSTRAV Bystričany
Sídlo                                                      
13 Bystričany
Právna forma*                         Identifikačné číslo organizácie (IČO)                        
14 Občianske združenie 15 3 4 0 5 6 0 8 4        
* právna forma prijímateľa je taxatívne uvedená v poučení k tomuto vyhláseniu v bode 1 písm. a) až g)      
                                                             
Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé a správne.      
                                                             
V ............................................... dňa ................................................... ..................................................................
                                            Podpis daňovníka
                                                             
                                                             
                                                             
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
                                                             
                      Za rok     2011                          
                                                             
                                                             
                                                             
Meno a priezvisko daňovníka:                 Rodné číslo:    
                           
Adresa trvalého pobytu:               PSČ:    
                                                          (v Eur)  
01 Daň – podľa § 15 zákona                                                        
(z r. 06 ročného zúčtovania preddavkov na daň)                                                        
02 Nárok na daňový bonus                                                        
(z r. 10 ročného zúčtovania preddavkov na daň)                                                        
03 Daň znížená o daňový bonus                                                        
(r. 01 – r. 02 ) > 0                                                        
04 Nedoplatok dane                                                        
(z r. 17 ročného zúčtovania preddavkov na daň)                                                        
05 Nedoplatok (z r. 04) - zrazený (zamestnancom zaplatený) v lehote do podania                                             Dňa:          
vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume                                                        
                                                             
Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto potvrdenie vydáva („zamestnávateľ“):
                                                             
DIČ :                                          
                                                             
                                                             
Meno a adresa :          
                                                             
                                                             
Miestne príslušný správca dane:                  
                                                             
                                                             
Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v tabuľke potvrdenia sú pravdivé.                                                            
                                                             
                                                             
                                                             
Potvrdenie vypracoval (a) Dňa                                                            
                                                             
                                                             
                                            Podpis a odtlačok  
                                            pečiatky zamestnávateľa  
1) U cudzích štátnych príslušníkov sa uvádza dátum narodenia.                                                            
                                                             

 

TOPlist